தொழிற் சட்டதிட்டங்கள்

சேவை நிபந்தனைகள்

4.-Wages-Boards-Ordinance   5.-Shop-and-Office-Employees-Regulation-of-Employment-and-Remuneration-Act   6.-Employment-of-Trainees-Private-Sector-Act   7.1-Budgetary-Relief-Allowance-of-Workers-Act   7.2-Budgetary-Relief-Allowance-of-Workers-No.1  ...

பெருந்தோட்டத் தொழில் துறை

17.-Estate-Labour-Indian-Ordinance 18.-Medical-Wants-Ordinance 19.-Indian-Immigrant-Labour-Ordinance 20.-Minimum-Wages-Ordinance 21.-Trade-Union-Representatives-Entry-into-Estates-Act 22.-Estates-Quarters-Special-Provisions-Act 23.-Allowances-to-Plantation-Workers-Act...

சமூக பாதுகாப்பு

12.1-Workmens-Compensation-Act   12.2-Workmens-Compensation-Act-Regulations   13.1-Employees-Provident-Fund-Act   13.2-Employees-Provident-Fund-Act-Regulations-I   13.3-Employees-Provident-Fund-Act-Regulations-II   13.4-Employees-Provident-Fund-Special-Provisions-Act  ...