போராட்டம்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் கண்ணியமான வேலை

2030 பேண்தகு அபிவிருத்திக் கொள்கைகளில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு நன்மைப்பயக்கக்கூடிய பல விடயங்கள்...

அதிபர் – ஆசிரியர்கள் திட்டமிட்டிருந்த போராட்டம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தம்

எதிர்வரும் 7ஆம் திகதி முதல் 11ஆம் திகதி வரை நாடளாவிய ரீதியில் பாடசாலைகள் அனைத்திலும் முன்னெடுக்கப்படவிருந்த...

வாய்ப்பு வழங்காவிட்டால் தொடர்ச்சியாக போராட்டம்- வேலையற்ற பட்டதாரிகள்

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை வழங்காவிடின் தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக...